Charakteristika spravovaného území

Zlínský kraj

Zlínský kraj má 297 obcí v okresech Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Mezi celorepublikově známé destinace lze jistě zařadit: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži zapsané v památkách UNESCO, Lázně Luhačovice, ZOO v Lešné u Zlína, poutní místa Hostýn a Velehrad, Jurkovičovy stavby v Luhačovicích a na Pustevnách, hrad Buchlov a zámek Buchlovice ale také jízdu králů ve Vlčnově a Kunovicích či plavbu na Baťově Kanále.

Krajské ředitelství Zlín

Pod krajské ředitelství Zlín územně spadá pět lesních správRožnov pod Radhoštěm (jeden revír v okrese Nový Jičín), Vsetín, Luhačovice, Buchlovice a v Jihomoravském kraji Strážnice. Celková výměra obhospodařovaných pozemků je cca 65 000 ha státní lesní půdy. Významné oblasti státní půdy jsou v Chřibech, Hostýnských vrších a hřebenové partie Javorníků, Vsetínských vrchů, Beskyd, Bílých Karpat a lužní lesy v okolí řeky Moravy včetně tzv. vátých písků na Bzenecku. Převážně se jedná o revíry v kombinované správě – celkem 59 revírů (státní i odborná správa pro drobné vlastníky lesa) a v menší míře o revíry pro výkon funkce odborného lesního hospodáře – celkem 4 revíry na lesní správě Rožnov pod Radhoštěm. Do roku 2016 byly vydány majetky církvím na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (celkem se jednalo o cca 15 000 ha lesní půdy ve Zlínském kraji).

Lesy Krajského ředitelství Zlín charakterizují rozmanité přírodní a geologické podmínky. Zastoupení mají lužní lesy 1. lesního vegetačního stupně i ryze horské beskydské smrčiny nebo bukové porosty středních poloh. Dominantní jsou dvě dřeviny, a to buk lesní, který zde má své růstové optimum a samozřejmě hlavní hospodářská dřevina – smrk ztepilý. Zejména na vsetínsku je hojně zastoupena jedle bělokorá ve všech věkových stupních, v teplejších oblastech Chřibů a předhůří Bílých Karpat rostou doubravy s přimíšeným habrem. V oblasti lužních lesů řeky Moravy převládají listnaté porosty s dubem a na písčitých stanovištích je dominantní dřevinou borovice lesní. Lesnatost činí necelých 40%.

Lesní hospodářství

Vlastní výkon hospodářských činností v lesích je zajišťován dodavatelsky na 13 územních jednotkách. Smluvními partnery jsou Kloboucká lesní, PETRA, Lesostavby FM, T.E.P.Z, Opavská lesní a Progles. Zakázky jsou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti. Část těžebních zbytků je obchodována smluvním vztahem s firmou HP WOOD.

Vypisované jsou tzv. aukce dřví „na pni“, které jsou zveřejňované na webových stránkách Lesů České republiky a dále tzv. prezenční aukce dříví prostřednictvím firmy Foresta SG. V rámci aukcí dříví dříví se obchoduje přibližně 20 % objemu dřevní hmoty. Malá část objemu dříví je prodávána formou tzv. samovýrob, což je prodej dříví zájemcům o palivové dříví.

Některé výkony z lesní výroby za KŘ Zlín:
    • Zalesňování sadbou: cca 400 ha, dle dřevin buk, smrk, dub, jedle, borovice
    • Přirozená obnova: cca 25% obnovy lesa
    • Prořezávky: 1000 ha
    • Celková těžba dříví: více než 400 000 m3 ročně, včetně aukcí, podíl nahodilých těžeb do 20%.

Myslivost

Krajské ředitelství Zlín má 7 režijních honiteb (Mořkov – les, Kotliny, Hutě, Vlára, Holý kopec, Strážnice LČR a Pomoraví – Kostelany LČR). Převažující zvěří je vysoká, černá, na Hutích dančí, a samozřejmě ve všech honitbách zvěř srnčí a drobná. V rámci krajského ředitelství Zlín není žádná obora provozovaná státním podnikem. Většinu honebních pozemků sdružených do vlastních honiteb Lesy České republiky pronajímají na základě výběrových řízení na období 10 let (celkem se jedná o 71 honiteb).Projekty EUProjekty financované z prostředků EU byly v programovém období 2007-2013 zaměřeny na optimalizaci vodního režimu krajiny a na krajinotvorné projekty. Celkem se podařilo profinancovat cca 10 mil. Kč. V současném období do roku 2020 se připravují projekty z Operačního programu životní prostředí a také ve spolupráci se Lesy Slovenské republiky z programu přeshraniční spolupráce.